Secomsa - Tractament de residus

En l'últim any, el Consorci de Gestió de Residus del Baix Camp ha invertit més d'1,5 milions d'euros en diverses actuacions de millora de la planta de tractament de residus mecanicobiològica que es troba dins el Centre Comarcal de Gestió de Residus, a Botarell. Aquesta planta té una capacitat de tractament de 84.000 tones anuals de la fracció resta, que és la brossa que no se separa selectivament a casa.

La inversió més important que s'ha fet s'ha destinat a la millora dels sistemes mecànics de selecció de materials valoritzables i en la classificació de la matèria orgànica per al procés de digestió anaeròbia. En total s'hi han destinat 615.000 euros.

L'altre avenç que s'ha endut més pressupost, concretament 390.000 euros, s'ha centrat en millorar el procés de compostatge de la matèria orgànica del rebuig (MOR) mitjançant el redisseny dels sistemes d'aireació. Aquesta partida inclou l'adquisició d'una voltejadora per accelerar el procés de compostatge aeròbic.

La part del tractament de la fracció resta relacionada amb la digestió anaeròbia també ha incorporat diversos canvis i millores amb l'objectiu de millorar la producció de biogàs (per fermentació de la matèria orgànica del rebuig. En total s'han destinat 231.000 euros en accions com millorar la capacitat d'emmagatzemament de la fracció vegetal, la col·locació d'una nova torxa o la substitució de les premses de deshidratació per meses vibrants.

La resta d'actuacions, de menor pressupost, s'han dirigit a millorar l'eliminació de sofre del biogàs que es produeix, a millorar la línia de refinat de la matèria orgànica del rebuig i a la implantació del sistema de telealarma en la depuradora.

Per últim, aquest any també ha estat necessari realitzar un gran manteniment dels dos motors de generació d'energia elèctrica produïda per biogàs, després de 48.000 de treball, amb un pressupost de 200.000 euros.

Les inversions realitzades de millora i manteniment de la planta de tractament mecanicobiològica permeten a la comarca del Baix Camp disposar d'una de les infraestructures més completes de tractament de residus municipals del país ja que, a més d'aquest equipament, es disposa també d'una planta de tractament de la fracció orgànica procedent de la recollida selectiva que es fa a casa.

 

  • Com funciona la planta mecanicobiològica?

La planta mecanicobiològica és una instal·lació inaugurada l'any 2009 amb l'objectiu de disminuir la quantitat de residus municipals que es destinen a la incineració o a l'abocament controlat, dos sistemes de tractament més penalitzats dins del model de gestió de residus a Catalunya i a la Unió Europea.

Mitjançant procediments mecànics, se separen les fraccions valoritzables (paper, cartró, envasos...) de la fracció resta dels residus que no se separa a casa. La matèria orgànica resultant se sotmet a un procés de digestió anaeròbica que produeix biogàs a partir del qual es genera energia elèctrica que s'exporta a la xarxa.

La planta de compostatge dóna servei als municipis del Baix Camp i a algunes localitats d'altres comarques veïnes, i la planta mecanicobiològica dóna servei a l'Alt Camp i al Baix Penedès. Les dues plantes de tractament són propietat del Consorci de Gestió de Residus del Baix Camp, format pel Consell Comarcal, l'Agència de Residus de Catalunya i diversos municipis de la comarca.